Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 - osiedle Maślice

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa
Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice
we Wrocławiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

 

Tytuł projektu:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu

Nr projektu: RPDS.07.02.00-02-029/10

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.07.02.00-02-029/10-00 z dnia 29.07.2010r. z późniejszymi aneksami

OPIS: W ramach projektu został wybudowany budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12, który jest rozczłonkowaną dwukondygnacyjną bryłą zorientowaną względem stron świata w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie energii słonecznej. Obiekt wykonano jako wolny od barier architektonicznych i energooszczędny. Redukcja zużycia energii jest możliwa poprzez zastosowanie następujących rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych:

-zaprojektowanie budynku w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie energii słonecznej,

-  zastosowanie materiałów przegród zewnętrznych o przepuszczalności cieplnej obniżonej w stosunku do wartości normatywnych,

-  ograniczanie występowania mostków cieplnych,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

-  wykorzystanie pomp ciepła gruntowych i powietrznych, 

-   wykorzystanie energii słonecznej (kolektory słoneczne) do podgrzania ciepłej wody użytkowej,

-  zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewowo-wywiewnej ograniczającej straty energii na niekontrolowanej wentylacji grawitacyjnej,

- regulację eksploatacji systemu instalacyjnego,

- zapewnienie światła dziennego w przeważającej większości pomieszczeń.

W okresie letnim pompy ciepła zapewniają możliwość ochładzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń i tym samym poprawiają mikroklimat w obiekcie.

W skład inwestycji weszła: 

 • Szkoła Podstawowa
 • Przedszkole integracyjne
 • Świetlica szkolna
 • Świetlica środowiskowa (koszt niekwalifikowany)
 • Pomieszczenia dla rady osiedla i strażnika  osiedla (koszt niekwalifikowany)
 • Biblioteka (koszt niekwalifikowany) 
 • 2 sale gimnastyczne 
 • 2 pracownie komputerowe
 • Stołówka

Zagospodarowanie terenu objęło:

-     Tereny sportowe z wyposażeniem (boisko, bieżnia, skocznia)

-     Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych

-     Miejsca postojowe

-     Place przy wejściach, ciągi pieszo-jezdne

-     Dziedzińce dla uczniów

-     Ogródki doświadczalne

-     Place gospodarcze

-     Zieleń

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie Wrocławia poprzez budowę infrastruktury edukacyjnej - nowoczesnej siedziby dla Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych.

Szkoła stanie się miejscem integrującym całe środowisko lokalne, zapewniającym dzieciom i młodzieży dostęp do sali gimnastycznej, biblioteki, boiska oraz placu zabaw.

Zastosowane rozwiązania technologiczne związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem szkoły, oparte na odnawialnych źródłach energii, pozwalają na zapewnienie komfortowych warunków do pracy i nauki.

Inwestycja przyczynia się również do optymalizacji sieci placówek edukacyjnych we Wrocławiu.

Cel na poziomie produktu został już osiągnięty – szkoła i przedszkole zostały oddane do użytku i od  września  2009 roku odbywają się w nich zajęcia.

Produktami inwestycji są:

Powierzchnia wybudowanego  Zespołu Szkolno –Przedszkolnego: 5 850,24 m2

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej, kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1 szt.

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania
(zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 29.07.2010r. i aneksem z dnia 31.08.2010):

Łączna wartość inwestycji – 32 210 582,76 PLN (całkowita wartość projektu).

Kwota dofinansowania – do  2 224 090,92 PLN

(do 7,44% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).


Termin realizacji

(zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 29.07.2010 i aneksem z dn. 31.08.2010) 

Termin rozpoczęcia:  01.02.2007 r.

Termin rozpoczęcia rzeczowego:  28.01.2008 r.

Termin zakończenia rzeczowego:  29.10.2010 r.

Termin zakończenia finansowego:  29.11.2010 r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Wykonawca dokumentacji projektowej: 
R2 Biuro Projektów

Wykonanie robót budowlanych:
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

 

 

 


Tu zostanie wybudowany Zespół Szkolno-Przedszkolny na Maślicach - luty 2008  rozpoczęcie prac budowlanych - kwiecień 2008  roboty budowlane - kwiecień 2008  roboty budowlane - kwiecień 2008  
prace budowlane - maj 2008  prace budowlane - maj 2008  prace budowlane - maj 2008  prace budowlane - maj 2008  
prace budowlane - maj 2008  prace budowlane - czerwiec 2008  prace budowlane - czerwiec 2008  prace budowlane - czerwiec 2008  
roboty budowlane - lipiec 2008  roboty budowlane - lipiec 2008  roboty budowlane - lipiec 2008  roboty budowlane - lipiec 2008  
roboty budowlane - sierpień 2008  roboty budowlane - sierpień 2008  roboty budowlane - sierpień 2008  roboty budowlane - sierpień 2008  
roboty budowlane - sierpień 2008  roboty budowlane - wrzesień 2008  roboty budowlane - wrzesień 2008  roboty budowlane - wrzesień 2008  
roboty budowlane - wrzesień 2008  roboty budowlane - październik 2008  roboty budowlane - październik 2008  roboty budowlane - październik 2008  
roboty budowlane - październik 2008  roboty ziemne - listopad 2008  roboty budowlane - listopad 2008  roboty budowlane - listopad 2008  
wnętrze - listopad 2008  widok od ul. Królewieckiej - grudzień 2008  widok od ul. Królewieckiej - grudzień 2008  roboty budowlane - styczeń 2009  
roboty budowlane - styczeń 2009  roboty budowlane - styczeń 2009  roboty budowlane - styczeń 2009  roboty budowlane - styczeń 2009  
wnętrze budynku szkoły - marzec 2009  wnętrze budynku szkoły - marzec 2009  wnętrze budynku szkoły - marzec 2009  wnętrze budynku szkoły - marzec 2009  
wnętrze budynku (sala przedszkola) - marzec 2009  zagospodarowanie terenu - marzec 2009  budynek szkoły - marzec 2009   wnętrze budynku - kwiecień 2009  
wnętrze budynku - kwiecień 2009  roboty wykończeniowe - kwiecień 2009  zagospodarownie terenu - kwiecień 2009  budynek ZSP nr 12 - kwiecień 2009  
wnętrze budynku - kwiecień 2009  wnętrze budynku - kwiecień 2009  wnętrze budynku (hol) - luty 2009  wnętrze budynku (szafy sterownicze) - kwiecień 2009  
sala gimnastyczna - kwiecień 2009  pomieszczenie biblioteki - kwiecień 2009  budowa drogi dojazdowej do szkoły - kwiecień 2009  widok na kompleks budynków - maj 2009  
hol budynku (wejście na piętro) - maj 2009  jedna z sal lekcyjnych - maj 2009  korytarz szkolny (piętro) - maj 2009  hol budynku (pięto) - maj 2009  
hol budynku (parter) - maj 2009  wnętrze pomieszczenia biblioteki - maj 2009  widok na budynek szkoły - maj 2009  jedno z wejść do budynku szkoły - maj 2009  
nowobudowana droga dojazdowa do szkoły - maj 2009  budowa placu zabaw przy przedszkolu - maj 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  
sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  
sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  
sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  
sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  sierpień 2009  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps