O nas

Zarząd Inwestycji Miejskich został powołany uchwałą Rady Miejskiej w 1999 roku i działa jako jednostka budżetowa Gminy Wrocław. Przedmiotem działalności Zarządu jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu, realizowane na rzecz Gminy Wrocław, obejmują pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu:

  • budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych Gminy Wrocław,
  • obiektów o charakterze użyteczności publicznej,
  • budownictwa mieszkaniowego,
  • infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi),
  • innych budowli i obiektów.

Zarząd Inwestycji Miejskich posiada wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno–techniczną, ekonomiczną oraz prawną wyspecjalizowaną w przygotowywaniu i realizacji procesów inwestycyjnych. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia.

Zarząd Inwestycji Miejskich działa zgodnie ze Statutem nadanym UCHWAŁĄ
NR LIV/1570/10
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 września 2010 roku.

Tekst Statutu, Schemat Organizacyjny oraz Regulamin Organizacyjny do pobrania na www.bip.zim.wroc.pl